Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> pomorskie

JAK WYZWALAĆ KREATYWNOŚĆ ORAZ MOTYWOWAĆ PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNIEJSZEJ PRACY ?

Nazwa: JAK WYZWALAĆ KREATYWNOŚĆ ORAZ MOTYWOWAĆ PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNIEJSZEJ PRACY ?
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Adres: M.C. Skłodowskiej 48/6 20-029 Lublin woj. lubelskie
Osoba kontaktowa: tel.: 081 533-31-39 fax: 081 532-50-62
Tematyka: Ekonomia, Nauki o poznaniu i komunikacji, Psychologia, Socjologia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-06-18
Termin zakończenia: 2009-06-20

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Hotel EUROPA ***
Pełny adres: Al. Niepodległości
Miasto: Sopot
Województwo: pomorskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Celem szkolenia jest:
- zdobycie wiedzy z zakresu metod i technik motywacji
- doskonalenie umiejętności prowadzenia w sposób motywacyjny rozmów z pracownikami- udzielania informacji zwrotnej, rozmów oceniających, delegowania zadań itp.
- poznanie najczęściej popełnianych błędów demotywujących pracownika
- rozwój umiejętności osobistych i interpersonalnych niezbędnych w motywowaniu
- zdobycie umiejętności wywierania wpływu na pracowników bez uciekania się do autorytarnych metod.
- nabycie umiejętności stymulowania kreatywności indywidualnej i zespołowej

Szkolenie skierowane jest do:
Szkolenie skierowane jest do menadżerów na różnych poziomach zarządzania, kierowników operacyjnych, kierowników projektów oraz innych osób odpowiedzialnych za kierowanie zespołami pracowniczymi.

Program szkolenia:
1. MOTYWOWANIE ZESPOŁU DO OSIĄGNIĘĆ
 potrzeby jako podstawa ludzkich dążeń i aspiracji
 pozamaterialne sposoby motywowania członków zespołu
 osobowość lidera jako narzędzie motywowania – kształtowanie autorytetu i charyzmy
 specyfika motywowania zespołu na różnych etapach jego rozwoju
 wytwarzanie atmosfery sprzyjającej osiągnięciom zespołu
 czynniki zwiększające spoistość i efektywność zespołu pracowniczego
 sprawna organizacja pracy zespołu jako aspekt porządku w działaniach zawodowych i poczucia bezpieczeństwa
 kształtowanie poczucia indywidualnej siły i sprawstwa pracowników w relacjach zawodowych

2. ZNAJOMOŚĆ CZŁOWIEKA JAKO PODSTAWA SKUTECZNOŚCI WYWIERANIA WPŁYWU
 psychologiczne podłoże oddziaływań perswazyjnych– rozpoznawanie i wykorzystanie cech osobowości odbiorcy, sprzyjających wywieraniu wpływu w procesie zmiany postaw
 autodiagnostyka – analiza cech osobowości wzmacniających i ograniczających indywidualną skuteczność w zakresie motywowania i oddziaływań perswazyjnych
3. KOMUNIKACJA W PROCESIE PRACY I KSZTAŁTOWANIA POSTAW PRACOWNIKÓW
 zasady budowy komunikatywnej i sugestywnej wypowiedzi
 mowa ciała jako czynnik wzmacniający siłę przekazu werbalnego
 zasady udzielania motywacyjnej informacji zwrotnej
 reguły i techniki wywierania wpływu – poszukiwanie granicy między socjotechniką a manipulacją
4. POCHWAŁA JAKO SPOIWO SYSTEMU ODDZIAŁYWAŃ MOTYWACYJNYCH
 psychologiczne podłoże skuteczności pochwały
 co, kogo, kiedy i jak chwalić - zasady udzielania pochwał
 komplementowanie współpracowników – kształtowanie wewnętrznej kultury współpracy
5. JEDNOSTKA TWÓRCZA- STYMULOWANIE KREATYWNEGO MYŚLENIA:
 przełamywanie ograniczeń i barier blokujących kreatywność
 myślenie wertykalne i lateralne
 umiejętność alternatywnego postrzegania tej samej rzeczy
 przełamywanie oporu przeciw zmianom
 kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań
 kreowanie nowych rozwiązań
 techniki wspomagające poszukiwanie innowacji
6. BUDOWANIE ZESPOŁU TWÓRCZEGO
 grupowe rozwiązywanie problemów
 patologiczne interesy indywidualne i zespołowe
 stosunki w zespole twórczym
 twórcze współdziałanie w zespole
7. MOTYWOWANIE W RÓŻNYCH SYTUACJACH ZAWODOWYCH
 wyznaczanie celów, określanie zadań indywidualnych i zespołowych
 oceny formalne i nieformalne - kształtowanie motywacyjnego charakteru rozmowy oceniającej
 style kierowania zespołem jako podłoże oddziaływań motywacyjnych
 kreatywne rozwiązywanie problemów i współdecydowanie
METODYKA ZAJĘĆ:
Zajęcia prowadzone są w sposób dynamiczny z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym głównie aktywizujących takich jak: opisy przypadków, opisy sytuacyjne, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, metody projektowe, dyskusja kierowana, mini-wykłady.

Informacje o prelegentach:
- Ceniony specjalista w zakresie organizacji i zarządzania, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, procesów informacyjno-decyzyjnych, negocjacji. Prezes Fundacji Rozwoju Kultury Negocjacji, współzałożyciel Mazowieckiego Polsko-Amerykańskiego Klubu Przedsiębiorczości, były wiceprezes Klubu Przedsiębiorców Polskich. Ekspert firm konsultingowych, wykładowca polskich i międzynarodowych szkół menedżerskich. Praktyk – przez klika lat pracował na stanowiskach kierowniczych w firmach handlowych. Autor szeregu ekspertyz organizacyjnych, kierownik i wykonawca projektów badawczych i doradczych. Autor kilkunastu opracowań i publikacji naukowych. Przeprowadził liczne szkolenia dla wielu firm polskich i międzynarodowych.
Koszt i warunki udziałuCeny:
1800zł - dopłata do pok. 1-os. 360zł
Cena zawiera:
zakwaterowanie (pokoje o wysokim standardzie z TV, łazienką) pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, imprezy towarzyszące, certyfikat, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:
5% - przy zgłoszeniu 1 osoby do 2009-01-01
10% - przy zgłoszeniu 2 osób do 2009-01-01
15% - przy zgłoszeniu 3 osób do 2009-01-01
Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy