Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> malopolskie

WYBRANE PROBLEMY RACHUNKOWOŚCI oraz PRAWA PODATKOWEGO

Nazwa: WYBRANE PROBLEMY RACHUNKOWOŚCI oraz PRAWA PODATKOWEGO
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Adres: M.C. Skłodowskiej 48/6 20-029 Lublin woj. lubelskie
Osoba kontaktowa: tel.: 081 533-31-39 fax: 081 532-50-62
Tematyka: Ekonomia, Prawo,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-03-23
Termin zakończenia: 2009-03-25

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Hotel Wersal***
Pełny adres: ul. Tetmajera
Miasto: Zakopane
Województwo: małopolskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Promocja cenowa !!! (*)
5 % rabat dla jednej osoby
10 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób
15 % rabat przy zgłoszeniu 3 osób
(*)promocja obowiązuje przy zgłoszeniu udziału do 1.01.2009r.

Szkolenie skierowane jest do:
Zapraszamy dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych

Program szkolenia:
I. DOKUMENTACJA ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO I CYWILNEGO

Celem WYKŁADU jest przedstawienie racjonalnych zasad organizacji rachunkowości- przy uwzględnieniu specyfiki działalności spółki pod kątem:
 bieżącej analizy i oceny sytuacji majątkowej i finansowej,
 sporządzenia w terminie obowiązujących sprawozdań finansowych,
 zapewnienia prawidłowości rozliczeń z tytułu podatku dochodowego i podatku VAT,
 kontroli dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych również w aspekcie ochrony mienia,
 stosowania w sposób maksymalny możliwych uproszczeń w ewidencji księgowej.

1. Interpretacja rozwiązań księgowych, pozostających do wyboru przez spółki prowadzące rachunkowość w zakresie:
b) zasad ewidencji rozliczania i kalkulacji kosztów (rachunku kosztów); ograniczenie ewidencji kosztów wyłącznie w zespole 4 lub tylko w zespole 5 oraz prowadzenie ewidencji kosztów w układzie rodzajowym (zespół 4), a następnie ich rozliczanie na nośniki i miejsca powstawania kosztów (zespół 5),
c) metodyk i stawek amortyzacji środków trwałych; stosowanie w rachunkowości podatkowych metod i stawek amortyzacyjnych albo określenie amortyzacji księgowej wynikającej z okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych,
d) sposobu szczegółowej ewidencji rzeczowych składników majątku obrotowego w świetle postanowień art.17 ust.2 ustawy o rachunkowości; możliwość odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia,
e) metod wyceny rozchodu zapasów oraz rozchodu walut na rachunku walutowym według metody FIFO, LIFO i cen przeciętnych,
f) metod rozliczania kosztów zakupu i odchyleń od cen ewidencyjnych zapasów,
g) zasad wyceny inwestycji długo i krótkoterminowych, według cen nabycia lub wartości godziwej.
2. Wykładnie kryteriów:
a) ustalania odpisów aktualizujących wycenę składników aktywów m.in. należności z tytułu sprzedaży oraz zapasów materiałów, towarów i wyrobów gotowych,
b) dokonywania rozliczeń międzyokresowych biernych oraz tworzenia rezerw,
c) rozliczania w czasie kosztów przyszłych okresów oraz przychodów, w dostosowaniu do specyfiki działalności gospodarczej spółki.
3. Charakterystyka zakładowego planu kont jako podstawowego elementu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości określającego w szczególności:
d) zasady księgowania na ustalonych kontach księgi głównej i powiązanych z nimi kontach ksiąg pomocniczych,
e) zasady wyceny aktywów i pasywów oraz metody ich ewidencji księgowej w szczególności wybrane spośród alternatywnych bądź nawet wariantowych rozwiązań przewidzianych ustawą o rachunkowości,
f) model rachunku kosztów oraz przyjęty wariant rachunku zysków i strat (porównawczy lub kalkulacyjny),
g) metodę ustalania i rozliczania różnic kursowych (podatkową lub bilansową),
h) metodę sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (bezpośrednią lub pośrednią),
i) przyjęte uproszczenia dopuszczone ustawą o rachunkowości dotyczące ewidencji księgowej i dokumentacji operacji gospodarczych.
4. Sposób wykorzystania wzorcowego planu kont jako dokumentacji zakładowego planu kont.
5. Zarządzenie kierownika spółki w sprawie zakładowego planu kont (wzór).
6. Odpowiedzialność zarządów spółek kapitałowych oraz wspólników spółek cywilnych za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości w kontekście powierzenia na piśmie prowadzenia rachunkowości innej osobie za jej zgodą.

II. FAKTURA VAT – ZASADY ROZLICZANIA I WYSTAWIANIA FAKTUR Z UWZGLĘDNIENIEM PLANOWANYCH ZMIAN PODATKOWYCH.

Wskazane poniżej problemy zostaną omówione w oparciu o deklaracje VAT-7 i praktyczne kazusy.

1. Obowiązek dokumentowania transakcji fakturą VAT
a) kiedy transakcja podlega udokumentowaniu fakturą VAT,
b) rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, nota korygująca, duplikaty, dokumenty zrównane z fakturami),
c) terminy wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji,
d) zasady dokumentowania czynności wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
e) faktura VAT a moment powstania obowiązku podatkowego
f) faktura jako podstawa realizacji prawa od odliczenia podatku naliczonego
g) odliczanie podatku naliczonego przy imporcie towarów – nowe zasady
2. Dane, które powinna zawierać prawidłowa faktura VAT
a) faktury krajowe,
b) faktury zaliczkowe,
c) faktury dotyczące transakcji międzynarodowych, nowe zasady ustalania miejsca świadczenia usług niematerialnych oraz związanych z organizacja targów i wystaw,
3. Zasady korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, korekta faktury korygującej, noty korygujące)
a) rozliczanie faktur korygujących według zasad przewidzianych w nowelizacji ustawy o VAT
4. Terminy obowiązku podatkowego
a) otrzymanie zaliczki a obowiązek podatkowy,
b) szczególne momenty obowiązku podatkowego,
c) wpływ faktury na termin obowiązku podatkowego w przy czynnościach objętych szczególnym obowiązkiem podatkowym.
5. Nowości w zakresie kas fiskalnych w 2009 r.

III. DZIAŁANIA MARKETINGOWE A PODATKI- REPREZENTACJA I REKLAMA, SPONSORING, SPRZEDAŻ PREMIOWA, TARGI I WYSTAWY, BONUSY I INNE AKCJE PROMOCYJNE

A. Reprezentacja i reklama

1. Definicja reprezentacji i reklamy (ich znaczenie dla starego i nowego stanu prawnego)
a) elementy rozróżniające reklamę od reprezentacji
b) elementy rozróżniające reklamę publiczną od niepublicznej
2. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT:
a) zasady rozliczania i dokumentowania, ustalenie podstawy opodatkowania
b) wydatki na reprezentację i reklamę niepodlegające VAT
c) prezenty o małej wartości, próbki, materiały reklamowe i informacyjne
d) przekazanie a zużycie towarów na cele reprezentacji i reklamy
e) import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów o charakterze reklamowych, zasady rozliczenia towarów nabytych i przekazywanych nieodpłatnie
f) zakup usług obcych na potrzeby reprezentacji i reklamy
g) refakturowanie zakupionych usług
h) import usług reklamowych, usługi reklamowe nie podlegające VAT
i) zasady potrącania podatku naliczonego, w przypadku świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy
j) przekazanie towarów na potrzeby osobiste pracowników
3. Wydatki na reprezentację i reklamę w świetle ustawy o podatku dochodowym (CIT)
a) zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów – zmiany od 1 stycznia 2007 r.,
b) klasyfikacja wydatków jako wydatki na reklamę lub reprezentację,
c) zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację (przed zmianami), w tym: upominki i poczęstunki dla kontrahentów, posiłki w trakcie konferencji i szkoleń, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych itd.,
d) zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę w 2007 r., likwidacja podziału na reklamę publiczną i niepubliczną,
e) VAT należny a limit wydatków na reprezentację i reklamę niepubliczną w 2007 r.,
f) podatek VAT należny i naliczony a koszty uzyskania przychodów – zasady zaliczania.
g) organizacja szkoleń o charakterze reklamowym i instrukcyjnym,
h) reklama a marketing/oferta sprzedaży/informacja handlowa - skutki podatkowe,
i) wysyłanie materiałów reklamowych do osób przypadkowo wybranych
j) tablice reklamowe, degustacje, upominki reklamowe, plakaty, udział w targach i konferencjach itp. - zasady rozliczeń podatkowych,
k) zasady zaliczania wydatków na reklamę i reprezentację do kosztów uzyskania przychodów danego roku podatkowego (przed i po zmianach)

B. Sponsoring

1. Rozliczenie sponsoringu na gruncie ustawy VAT,
2. Opodatkowanie podatkiem dochodowym stron umowy sponsoringu:
a) zasady dokumentowania i zaliczania wydatków sponsora do kosztów uzyskania przychodów
b) udział w targach i imprezach reklamowych,
c) organizacja konkursów i turniejów – skutki podatkowe,

C. Sprzedaż promocyjna

1. Zasady rozliczania sprzedaży premiowej na gruncie VAT
a) warunki uznania sprzedaży za sprzedaż premiową
b) możliwość potrącania podatku naliczonego
c) przypadki niewystępowania VAT należnego
d) rabaty
2. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
a) upominki premiowe, nagrody w konkursach i losowaniach – zaliczanie wydatków do kosztów uzyskania przychodów,
b) opodatkowanie zwycięzców konkursów i promocji – obowiązki płatników – opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
3. Skutki na gruncie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych

Informacje o prelegentach:
- prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, doświadczony wykładowca.
- biegły rewident, autor wielu publikacji z dziedziny rachunkowości, znany i ceniony wykładowca.
– licencjonowany doradca podatkowo, wykładowca na wielu szkoleniach dla praktyków, specjalista w zakresie podatku VAT
Koszt i warunki udziałuCeny:
1770zł - dopłata do pok. 1-os. 270zł
Cena zawiera:
zakwaterowanie (pokoje o wysokim standardzie z TV, łazienką) pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, imprezy towarzyszące, certyfikat, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:
5% - przy zgłoszeniu 2 osób
Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy