Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> malopolskie

WYBRANE PROBLEMY PRAWA PODATKOWEGO ORAZ KONTROLA SKARBOWA

Nazwa: WYBRANE PROBLEMY PRAWA PODATKOWEGO ORAZ KONTROLA SKARBOWA
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Adres: M.C. Skłodowskiej 48/6 20-029 Lublin woj. lubelskie
Osoba kontaktowa: tel.:081 533-31-39 fax: 081 532-50-62
Tematyka: Ekonomia, Prawo,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-05-20
Termin zakończenia: 2009-05-22

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Hotel Wersal***
Pełny adres: ul.Tetmajera
Miasto: Zakopane
Województwo: małopolskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Promocja cenowa !!! (*)
5 % rabat dla jednej osoby
10 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób
15 % rabat przy zgłoszeniu 3 osób
(*)promocja obowiązuje przy zgłoszeniu udziału do 1.01.2009r.

Szkolenie skierowane jest do:
Zapraszamy dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych

Program szkolenia:
I. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG W 2009R. – ZAGADNIENIA BIEŻĄCE ORAZ PROJEKTOWANE ZMIANY W USTAWIE O VAT

1. Pomniejszanie podatku należnego o kwoty podatku naliczonego
a) przesłanki odliczenia podatku naliczonego: otrzymanie faktury, wykonanie usługi, otrzymanie towaru,
b) konieczność powstania obowiązku podatkowego dla dokonania odliczenia podatku,
c) kwestie dotyczące faktur elektronicznych,
d) możliwe korekty deklaracji VAT-7,
e) przypadki, w których dokonane zakupy nie pozwalają odliczyć podatku.

2. Korekty „permanentne” dotyczące odliczenia kwot podatku naliczonego
a) przesłanki dokonania korekty „permanentnej” i termin jej dokonania,
b) skutki dotyczące kwot podatku naliczonego,
c) skutki korekt podatku naliczonego w rozliczeniu podatku dochodowego.

3. Kasy rejestrujące – czy muszą być stosowane przy sprzedaży dla pracowników lub przy nieodpłatnych czynnościach podatnika.

4. Projektowana „duża” nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług
a) definicja dostawy towarów obejmująca sprzedaż praw spółdzielczych i ustanowienie użytkowania wieczystego,
b) zmiana przepisów dotyczących „prezentów o małej wartości”,
c) przemieszczenia towarów pomiędzy magazynami konsygnacyjnymi,
d) sprzedaż tzw. towarów używanych – czy nadal zwolniona z opodatkowania VAT?
e) moment obowiązku podatkowego – czy nastąpi likwidacja szeregu szczególnych przepisów?
f) korekta podstawy opodatkowania – przesłanki, termin korekty,
g) kurs waluty ustalony dla podstawy opodatkowania,
h) odliczenia kwot podatku naliczonego – związek z powstaniem obowiązku podatkowego u wystawcy faktury,
i) odliczenie VAT naliczonego bez konieczności wykazania zakupu jako kosztu uzyskania przychodu,
j) podatek VAT od importu towarów rozliczany, jak w przypadku WNT,
k) zwroty różnicy podatku naliczonego na rachunek bankowy,
l) likwidacja przypadków obligatoryjnego przenoszenia różnicy podatku do rozliczeń kolejnych miesięcy,
m) możliwość kwartalnego składania deklaracji VAT-7, przy konieczności zaliczkowego – co miesiąc, rozliczania podatku VAT,
n) likwidacja sankcji, tj. dodatkowego zobowiązania podatkowego,
o) ryczałtowe rozliczanie podatku VAT – przesłanki, zakres, utrata uprawnienia,
p) nowela w Ordynacji podatkowej dotycząca korekt deklaracji VAT-7 po kontroli urzędu skarbowego.

II. ORDYNACJA PODATKOWA POSTĘPOWANIE KONTROLNE, PODATKOWE, ODWOŁAWCZE

1. Przepisy ogólne
- stosowanie ustawy,
a) Organy podatkowe i ich właściwość
- interpretacja przepisów prawa podatkowego,
- właściwość rzeczowa i miejscowa organów podatkowych.
b) Zobowiązania podatkowe
- podstawa i termin powstania zobowiązania podatkowego,
- odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta,
- terminy płatności,
- zaległość podatkowa, odsetki, opłata prolongacyjna, nadpłata,
- wygaśnięcie zobowiązań podatkowych,
- odpowiedzialność solidarna, prawa i obowiązki następców prawnych.
2. Kontrola podatkowa
a) czynności sprawdzające,
b) organ kontrolujący i cel kontroli podatkowej,
c) podstawa przeprowadzenia kontroli podatkowej,
d) wszczęcie kontroli podatkowej,
e) przebieg i czas trwania kontroli,
f) uprawnienia kontrolującego i kontrolowanego,
g) protokół pokontrolny,
h) korekta deklaracji podatkowych.
3. Postępowanie podatkowe
a) zasady ogólne
- zasady ogólne prowadzenia postępowania podatkowego,
- strony postępowania podatkowego, wyłączenia,
- doręczenia, wezwania,
- przywrócenie terminu.
b) wszczęcie i prowadzenie postępowania
- wszczęcie na żądanie strony lub „z urzędu”,
- protokoły i adnotacje,
- dowody,
- rozprawa podatkowa,
- zawieszenie postępowania,
- wydanie decyzji,
- elementy decyzji,
- postanowienia.
c) postępowanie odwoławcze
- prawo i terminy do odwołania,
- elementy odwołania,
- adresat odwołania,
- wykonanie decyzji
- wstrzymanie wykonania decyzji

III. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1. Podmiot i przedmiot opodatkowania
a) wyłączenia i zwolnienia,
b) podatkowe grupy kapitałowe,
c) przedmiot opodatkowania i rok podatkowy,
d) ewidencje podatkowe, szacowanie dochodu.
2. Rozpoznawanie przychodu
a) nowy moment powstania przychodu
b) przychód w walucie obcej (różne zasady dot. stosowania odpowiedniego kursu waluty obcej w CIT a VAT – metody optymalizacji)
3. Zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów
a) koszty bezpośrednie i pośrednie
b) moment ujęcia, znaczenie faktury VAT – potrącalność kosztów w czasie
4. Rozliczanie różnic kursowych – model podatkowy i bilansowy
a) prawidłowe określanie kursu „wejścia” i „wyjścia”,
b) dodatnie i ujemne różnice kursowe
5. Świadczenia medyczne na rzecz pracowników – opodatkowany przychód po stronie pracownika
6. Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych – wybrane zagadnienia
7. Opodatkowanie dochodu (przychodu) w zyskach osób prawnych (dywidend)
a) zasady,
b) stawki,
c) zwolnienia,
d) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
8. Opodatkowanie leasingu
- wykup przedmiotu leasingu.
9. Zwolnienia przedmiotowe w podatku dochodowym od osób prawnych
10. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
a) ustalenie podstawy opodatkowania – odliczenia,
b) opodatkowanie przychodów,
11. Wyliczenie i pobór podatku
a) zaliczki miesięczne i kwartalne,
b) forma uproszczona,
c) rozliczenie roczne

Informacje o prelegentach:
- prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, doświadczony wykładowca
– licencjonowany doradca podatkowy, specjalista w zakresie prawa bilansowego i podatkowego, doświadczony wykładowca
- licencjonowany doradca podatkowy, znany i ceniony wykładowca.
Koszt i warunki udziałuCeny:
1760zł - dopłata do pok. 1-os. wynosi 270zł
Cena zawiera:
zakwaterowanie (pokoje o wysokim standardzie z TV, łazienką) pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, imprezy towarzyszące, certyfikat, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:
5% - przy zgłoszeniu 2 osób
Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej. Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem.
Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy