Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> lubelskie

ZARZĄDZANIE FINANSAMI FIRMY

Nazwa: ZARZĄDZANIE FINANSAMI FIRMY
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Adres: M.C. Skłodowskiej 48/6 20-029 Lublin woj. lubelskie
Osoba kontaktowa: tel.: 081 533-31-39 fax: 081 532-50-62
Tematyka: Ekonomia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-07-05
Termin zakończenia: 2009-07-08

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Hotel ”Przepióreczka”
Pełny adres: ul. 1-go Maja 6
Miasto: Nałęczów
Województwo: lubelskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Od uczestników szkolenia nie jest wymagana znajomość finansów.
CELE SZKOLENIA:
- dostarczenie podstawowej wiedzy o finansach i rachunkowości oraz o różnych zastosowaniach tej wiedzy, poznanie języka używanego w dziedzinie finansów,
- zapoznanie z podstawowymi metodami oceny decyzji gospodarczych z uwzględnieniem ich konsekwencji pieniężnych. Zostanie zwrócona uwaga m.in. na takie tematy jak: czytanie sprawozdania finansowego „między wierszami” w celu identyfikacji rzeczywistej sytuacji przedsiębiorstwa, ocenę przedsięwzięć inwestycyjnych tworzenie założeń finansowych i planów swoich działów i firm.
- przedstawienie podstawowych sposobów i metod, przydatnych w zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki finansowej.
Zajęcia ilustrowane będą praktycznymi przykładami z polskiej praktyki gospodarczej.
Po szkoleniu uczestnicy będą ponadto lepiej komunikować się z działami finansowymi i potrafili wykorzystywać informacje przez te działy przygotowywane , zoptymalizują swoje decyzje operacyjne pod kątem efektu finansowego i lepiej będą mogli określić sytuacje finansową swoich klientów i oszacować warunki korzystnej współpracy .

Szkolenie skierowane jest do:
Szkolenie skierowane jest do samozatrudnionych i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw TYLKO Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.

SZKOLENIE POLECAMY:
Właścicielom firm ,obecnym lub potencjalnym menedżerom stopnia średniego lub wysokiego stykających się z informacją finansową , pracownikom opracowującym dane finansowe dla zarządu oraz innych działów wykorzystującym informacje finansowe w swojej pracy.
Od uczestników szkolenia nie jest wymagana znajomość finansów.

Program szkolenia:
PROGRAM SZKOLENIA
1. Wprowadzenie do rachunkowości i finansów (1)
-podstawowe zasady rachunkowości i finansów
założenia i normy rachunkowości,
miejsce i rola komórek finansowych w przedsiębiorstwie.
-wpływ celów i otoczenia ekonomicznego na działanie przedsiębiorstwa
cele przedsiębiorstwa
2. Podstawowe sprawozdania finansowe (5)
-czym jest sprawozdanie finansowe?
-istota bilansu i zasady jego konstrukcji
-istota rachunku zysków i strat i zasady jego konstrukcji
-ocena struktury finansowej firmy
-istota rachunku przepływów pieniężnych i zasady jego konstrukcji
-pozostałe sprawozdania finansowe i ich znaczenie
3. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa (3)
-jak w sposób korzystać ze sprawozdania finansowego w procesie
podejmowania decyzji
-istota i wartość poznawcza analiza wskaźnikowej
-ocena bieżącej płynności finansowej,
-analiza wyniku finansowego i rentowności przedsiębiorstwa,
-analiza efektywności gospodarowania majątkiem,
-wskaźniki zadłużenia
-ocena zmian poszczególnych kategorii ekonomicznych w czasie na podstawie wskaźników dynamiki
-analiza kontrahentów
szybkie sposoby analizy firm
metoda 5 C.
-jak unikać błędów powierzchownej analizy?
4. Rachunek kosztów i jego wykorzystanie w procesie podejmowania decyzji (5)
-klasyfikacja kosztów,
-rachunek kosztów pełnych i krańcowych – metody wyodrębniania kosztów,
-analiza progu rentowności z uwzględnieniem przepływów pieniężnych,
marża bezpieczeństwa i analiza efektu dźwigni
punkt równowagi produkcji przy założonym poziomie zysku
wpływ zmiany ceny na punktu równowagi
próg rentowności a przepływy pieniężne
-wykorzystanie kosztów w procesie podejmowania decyzji
zaprzestać czy nie produkcję nieopłacalnych wyrobów,
rozwinąć czy nie kooperację,
czy ustalić specjalną cenę sprzedaży,
jaka powinna być optymalna struktura produkcji?
jaki powinien być optymalny sposób produkcji?
nowe kierunki w rozwoju rachunku kosztów
5. Wprowadzenie do zarządzanie wybranymi elementami finansowymi (4)
-strategie zarządzania kapitałem obrotowym
-zarządzanie zapasami-
-zarządzanie należnościami i zobowiązaniami (kredyt kupiecki, rabaty)
-wartość bieżąca i dyskontowanie
-wartość przyszła i kapitalizacja
-elementy matematyki finansowej
-koszty pieniądza, kapitał własny, kredyty bankowy.
6. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych (3)
-metody oceny projektów inwestycyjnych (statyczne i dynamiczne)
etapy procesu oceny inwestycji wg UNIDO
sposoby postępowania przy budowaniu modeli do oceny projektów inwestycyjnych
wartość rezydualna,
analiza wrażliwości i inne techniki oceny ryzyka,
sposoby finansowania inwestycji,
wymagana stopa zwrotu a koszty kapitałów
dźwignia finansowa i
-analiza czynników ryzyka

Informacje o prelegentach:
Specjalista w zakresie controllingu i finansów, akredytowany doradca finansowy w Polsko- Brytyjskim Programie Rozwoju Przedsiębiorczości, członek Polskiej Sieci Doradców, ekspert w programie Know-How Fund. Współpracownik firm konsultingowych
i wielu przedsiębiorstw, autor kilkudziesięciu projektów doradczych z zakresu finansów (studiów wykonalności, planowania i analizy finansowej). Biegły sądowy w zakresie finansów powołany przez Sąd i Prokuraturę Rejonową dla miasta Lublina. Wykładowca z dużym doświadczeniem w pracy z różnymi przedsiębiorstwami zarówno dużymi jaki małymi. Akredytowany wykładowca w programie MBA realizowanym przez University of Illinois at Urbana Champaign oraz University of Central Lancashire (Wielka Brytania).
Koszt i warunki udziałuCeny:
216,73 zł - mikro, małe przedsiębiorstwa o samozatrudnieni
325,09 zł - średnie przedsiębiorstwa
Cena zawiera:
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z harmonogramem realizacji programu szkolenia, przerwy kawowe, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:
Tak. Udział w szkoleniach jest w części dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a w części płatny przez Beneficjenta (przedsiębiorstwo).

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
Wpłaty za szkolenie należy dokonać po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto bankowe.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy