Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> lubelskie

JAK ROZLICZAĆ PODATKI W FIRMIE – CIT, PIT, VAT

Nazwa: JAK ROZLICZAĆ PODATKI W FIRMIE – CIT, PIT, VAT
Koszt: do 200 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j
Adres: M.C. Skłodowskiej 48/6 20-029 Lublin woj. lubelskie
Osoba kontaktowa: tel.: 081 533-31-39 fax: 081 532-50-62
Tematyka: Ekonomia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-07-20
Termin zakończenia: 2009-07-22

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: dokładne miejsce szkolenia zostanie podane zgłoszonym uczestnikom z odpowiednim wyprzedzeniem
Miasto: Lublin
Województwo: lubelskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
CELE SZKOLENIA:
Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych CIT w aspekcie umiejętnego ich zastosowania w praktyce podatkowej poszczególnych przedsiębiorców.
Ponieważ w niektórych przypadkach przepisy podatkowe nie są jednoznacznie interpretowane, szkolenie ma również na celu zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego podatników, tzn unikanie sytuacji, w której może powstać zaległość podatkowa, wynikająca np. z niewłaściwego ustalenia podstawy opodatkowania. Aby zapewnić uczestnikom szkolenia zdobycie szerszej wiedzy w zakresie problematyki podatkowej, wykład obejmuje również prezentowanie rozstrzygnięć organów podatkowych w indywidualnych sprawach podatników (interpretacje wydawane w trybie przepisów Ordynacji podatkowej), orzeczeń sądów administracyjnych oraz poglądów doktryny.

Szkolenie skierowane jest do:
Szkolenie skierowane jest do samozatrudnionych i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw TYLKO Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.

Program szkolenia:
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH W 2009r.
AKTUALNY STAN PRAWNY, INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH, ORZECZNICTWO SĄDOWE
(7 godzin)
I. Przychody i koszty w podatku dochodowym od osób prawnych w 2009 r.
1. Przychody. Zdarzenia mające wpływ na obowiązek podatkowy po stronie przychodów:
a) moment wydania towaru lub wykonania usługi, a dzień wystawienia faktury VAT – wybrane przykłady stosowania zasady memoriałowej,
b) w jakich przypadkach przychód powstaje już w momencie otrzymania zapłaty – wybrane przykłady stosowania zasady kasowej
c) jaki wpływ na przychód mają umowne ustalenia miedzy podatnikami, iż usługa rozliczania jest w okresach rozliczeniowych – różnice między podatkiem dochodowym, a podatkiem VAT w podejściu do opodatkowania usług i dostaw o charakterze ciągłym (np. najem, leasing, dostawy energii, ciepła, usługi komunalne),
d) kiedy obowiązek wystawienia faktury VAT nie rodzi obowiązku ustalenia przychodu (należności i wpłaty na poczet przyszłych dostaw,
e) przychody z tytułu pożyczek i kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej,
f) przychody z tytułu nieodpłatnego przekazania nieruchomości.
2.Koszty uzyskania przychodów
A. Podatkowy podział kosztów na koszty bezpośrednie i pośrednie oraz wpływ tego podziału na prezentację kosztów - porównanie ujęcia bilansowego i podatkowego kosztów,
B. Dzień poniesienia kosztu – kiedy koszt należy uznać za poniesiony dzień ujęcia kosztu w księgach rachunkowych, dzień wystawienia lub otrzymania faktury, dzień poniesienia wydatku
a) moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń
pracowników podatnika oraz składek ZUS w części dotyczącej płatnika
składek
C. Koszty bezpośrednio związane z przychodami:
a) koszty poniesione w roku lub latach poprzedzających rok uzyskania przychodu,
b) koszty poniesione w roku następującym po roku w którym podatnik uzyskał związane z tymi kosztami przychody,
c) jaki wpływ na przyporządkowanie kosztów do właściwego roku podatkowego ma dzień sporządzenia przez podatnika sprawozdania finansowego.
D. Koszty reprezentacji a podatek naliczony VAT
a) czy wydatki na reprezentację powinny być wyłączane z kosztów uzyskania
przychodów w kwocie netto czy brutto,
E. Koszty z tytułu kredytów i pożyczek waloryzowanych kursem waluty obcej
F. Koszty zaniechanych inwestycji
G. Wydatki dotyczące czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie
skutecznej umowy
II. Różnice kursow:
A. Kiedy i według jakich kursów ustala się różnice kursowe,
B. Co oznacza faktycznie zastosowany kurs waluty obcej w dniu otrzymania należności i zapłaty zobowiązania),
C. Obowiązek ustalenia różnic kursowych w przypadku bezgotówkowych form rozliczeń z kontrahentami (kompensata),
III. Dochody z tytułu przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową

IV. Terminy płatności zaliczek na podatek dochodowy

V. Zasady ustalania wartości darowizn niepieniężnych dla celów obliczenia ulgi podatkowej w podatku dochodowym (art. 18 ustawy).


PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2009 r.
W AKTUALNYCH UREGULOWANIACH PRAWNYCH
(7 godzin)
1. Zakres podmiotowy
a. Rezydenci i nierezydenci – nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy – miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania,
b. Wspólne opodatkowanie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci
2. Zakres przedmiotowy – źródła przychodów
a. Przychody ze stosunku pracy, nieodpłatne świadczenia na rzecz
pracowników
b. Przychody z działalności wykonywanej osobiście
c. Przychody z działalności gospodarczej
d. Przychodu z nieruchomości
e. Przychody z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych
f. Przychody z odpłatnego zbycia rzeczy i nieruchomości
g. Przychody z innych źródeł
3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów.
4. Szczególne sposoby opodatkowania
a. Dochody opodatkowane ryczałtowo
b. Ryczałt ewidencjonowany
c. Karta podatkowa
d. Szacowanie dochodów
5. Obliczanie wysokości zobowiązania podatkowego
a. Podatek liniowy. Skala podatkowa
b. Odliczenia od dochodu i od podatku
c. Alternatywne rozliczanie składek ZUS
6. Pobór podatku przez płatnika - Podatek dochodowy od osób fizycznych dla osób prawnych
a. Pracodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych:
- terminy zapłaty podatku,
- deklaracje i informacje w trakcie roku,
- roczne deklaracje i informacje.
b. Przychód pracownika i zleceniobiorcy:
- moment uzyskania,
- źródło,
- koszty.
c. Inne „roczne” obowiązki płatnika.
7. Omówienie zmian w przepisach ustawy obowiązujące po 1 stycznia 2009 r.,

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - VAT W 2009 R
AKTUALNY STAN PRAWNY, INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH, ORZECZNICTWO SĄDOWE
(7 godzin)
1. Przedmiot opodatkowania VAT
a. Odpłatna dostawa towarów (data sprzedaży / prawo użytkowania wieczystego gruntów)
b. Nieodpłatne przekazanie towarów/darowizny/niektóre działania marketingowe (podstawa opodatkowania, prezenty o małej wartości, wykładania po uchyleniu niektórych przepisów, sponsoring, premie pieniężne etc.)
c. Świadczenie usług (moment wykonania usługi / identyfikacja usług dla celów VAT / miejsce opodatkowania usług)
d. Klasyfikacje statystyczne a podatek VAT
e. Transakcje wewnątrzwspólnotowe:
- WNT, WDT (m.in. zastosowanie stawki 0% przy WDT, przemieszczenie do magazynu konsygnacyjnego, rozliczanie zaliczek w transakcjach wewnątrzwspólnotowych)
- WTT – zasada ogólna i procedura uproszczona,
- Sprzedaż wysyłkowa (teoria a praktyka, uproszczenia dokumentacyjne w zakresie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju)
- Rejestracja VAT UE,
f. Import towarów (procedury celne, wartość celna towarów, procedura uproszczona – rozliczania podatku w deklaracji)
g. Export towarów – bezpośredni i pośredni (dokumentacja eksportu potrzebna do zastosowania stawki 0%, moment powstania obowiązku podatkowego po zmianach)
h. Import usług – moment rozpoznania obowiązku podatkowego, zasady przeliczania podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej
2. Rozliczanie VAT – moment powstania obowiązku podatkowego a terminowe wystawianie faktur VAT (skutki przedwczesnego rozliczenia VAT w deklaracji)
3. Podstawa opodatkowania
a. Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej
b. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej – zmiany, praktyka
4. Podatek naliczony – odliczenia, zwroty
a. Prawo do odliczenia (przenoszenie rozliczenia VAT naliczonego, likwidacja niektórych ograniczeń w zakresie odliczania VAT - materialne i formalne przesłanki pozbawienia prawa do odliczenia)
b. Termin odliczenia (m.in. odliczanie z duplikatów faktur – uszczegółowienie momentu nabycia prawa do odliczenia w świetle interpretacji organów skarbowych i wyroków sądowych)
c. Rozliczanie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
d. Wydatki nie dające prawa do odliczenia podatku naliczonego
e. Zwrot VAT (skrócenie terminów, formy zabezpieczenia majątkowego)
5. Odliczanie częściowe i korekta podatku VAT (m.in. sprzedaż środków trwałych po zakończeniu umowy leasingu, najmu dzierżawy)
6. Samochód w firmie a VAT (m .in. sprzedaż samochodu a korekta VAT, odliczanie VAT z tytułu zakupu paliwa, samochód jako towar używany)
7. Faktury
a. Anulowanie (m.in. ograniczenia techniczne a anulowanie faktur)
b. Korygowanie (Faktura korygująca, nota korygująca)
c. Faktury zaliczkowe (w obrocie krajowym i międzynarodowym)
d. E-faktury
e. Refakturowanie usług – podstawy prawne i praktyka
8. Omówienie innych zmian w przepisach ustawy obowiązujące po 1 grudnia 2008 r. oraz po 1 stycznia 2009 r., m.in.:
a. Zakres zwolnienia w przypadku dostawy towarów używanych oraz budynków i lokali (pierwsze zasiedlenie, ulepszenie)
b. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
c. Likwidacja kaucji gwarancyjnej oraz sankcji 30%
d. Kasy fiskalne
e. „Ulga na złe długi”
f. Likwidacja niektórych ograniczeń w zakresie odliczania VAT

Informacje o prelegentach:
Licencjonowani doradcy podatkowi, autorzy wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, prawnicy, doświadczeni wykładowcy.
Koszt i warunki udziałuCeny:
121,22 zł - mikro, małe przedsiębiorstwa i samozatrudnieni
181,82 zł - średnie przedsiębiorstwa
Cena zawiera:
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:
Tak. Udział w szkoleniach jest w części dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a w części płatny przez Beneficjenta (przedsiębiorstwo).

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
Wpłaty za szkolenie należy dokonać po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto bankowe.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy